Lica otvorene vlade – Vuk Vujnović

Raniji koordinator projekta “Budi odgovoran” iz vladinog PR Biroa Vuk Vujnović govorio je o našem projektu u intervjuu objavljenom na sajtu Partnerstva otvorenih vlada.

Podsjećamo da je projekat “Budi odgovoran” prošle godine dobio Zlatnu nagradu Partnerstva otvorenih vlada, za izuzetan doprinos učešću građana u javnim politikama.

Vuk Vujnović i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na uručenju nagrada
Vuk Vujnović i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na uručenju nagrada
Na koji način otvorena vlada utiče na živote ljudi?

Otvorena vlada vraća demokratiju svojim korijenima i omogućava ljudima da zaista utiču na način kako se upravlja njihovim zajednicama i državama. Riječ je o uključivanju građana u planiranje, izradu i sprovođenje javnih politika. Ali je takođe riječ i o objedinjavanju vještina i resursa čitavog društva i pružanju pomoći vladama da kreiraju bolje politike, koje su u većoj mjeri usaglašene sa stvarim potrebama, očekivanjima i brigama građana.

Čvrsto vjerujem da globalni pokret za otvorenu vladu nije prolazni trend, već nepovratni proces postepenog utvrđivanja novih demokratskih standarda sadašnjeg svijeta.

Na koji način ste imali koristi od razmjene ideja sa civilnim društvom?

Iz mog iskustva, javna uprava može da ima puno koristi od dosljedne primjene principa otvorene vlade. Kao prvo, javne institucije same rijetko posjeduju sve resurse i vještine koje su im potrebne da na najefektniji način kreiraju i sprovode javne politike. Resursi i vještine civilnog društva i uključivanje građana mogu pomoći javnim vlastima da unaprijede svoj učinak. Takođe, dopadalo nam se to ili ne, javna administracija nije uvijek izvor informacija kojem se najviše vjeruje. Partnerstvo sa civilnim društvom i smisleno učešće građana mogu, stoga, proizvesti više kredibiliteta i veće povjerenje javnosti u napore javne administracije.

Primjena principa otvorene vlade se pokazala naročito vrijednom prilikom realizacije politika koje zahtijevaju aktivno uključivanje građana ili neku značajnu promjenu u ponašanju. Građani, obično, nijesu naročito motivisani da se uključe ili promijene svoje ponašanje onda kada su tretirani kao puki receptori informacija u tradicionalnim promotivnim kampanjama, u kojima imaju malo, ili nimalo, prilike da utiču na dešavanja. Međutim, saznali smo da su građani spremni da ulože svoje vrijeme i trud, pa čak i da značajno promijene svoje navike, onda kada kroz sopstveni angažman ostvare realan uticaj i stvore novu vrijednost u njihovim zajednicama.

Opišite jednu aktivnost vezanu za Partnerstvo otvorenih vlada u vašoj zemlji na koju ste ponosni.

Naročito sam ponosan na način na koji su javna uprava i civilno društvo u Crnoj Gori sarađivali da bi animirali građane da se izbore sa jednim od najakutnijih ekonomskih problema u državi – sivom ekonomijom. Veliki dio ovog problema bilo je široko rasprostranjeno tolerisanje sive ekonomije i tradicionalna nespremnošću građana da sivu ekonomiju prijave nadležnima. Godinama su javne institucije, kroz javne kampanje, promotivne spotove, obrazovne programe…, pokušavale da se izbore sa ovim problemom, ali su efekti bili vrlo ograničeni.

Najzad, 2013. godine, vlada je sklopila partnerstvo sa organizacijom civilnog društva – grupom studenata i profesora iz Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici koji su razvili mobilnu aplikaciju i vebsajt “Budi odgovoran”. Aplikacija je omogućavala korisnicima pametnih telefona da slikaju različite vidove sive ekonomije, poput nefiskalnih računa u barovima ili restoranima, prodaje proizvoda na crno ili kršenja potrošačkih prava u prodavnicama i supermarketima, i da ove nepravilnosti prijave nadležnima.

Kako bi motivisali građane da se uključe i pomognu poreskim organima da otkriju i suzbiju sivu ekonomiju, vlada je odlučila da investira polovinu prihoda od kazni izrečenih po prijavama građana u projekte od opšteg značaja koje predlože i za koje glasaju sami građani.

Nakon samo godinu dana, preko 5.000 građana (Crna Gora ima svega 620.000 stanovnika) prijavilo je nadležnima slučajeve sive ekonomije, što je rezultiralo izricanjem kazni u vrijednosti od 1,1 miliona eura. Vlada je ispunila obećanje i uložila polovinu ovog iznosa, 550.000 eura, u 11 projekata od opšteg začaja, uključujući nabavku medicinske opreme za dječiju bolnicu, renoviranje doma za stare, uređenje lokalnog parka, renoviranje dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, opremanje vrtića…

Time su, radeći zajedno, vlada i civilno društvo sa uspjehom rješavili važno ekonomsko pitanje, stvarali javne prihode, podizali svijest javnosti, mijenjali ponašanje i stvarali novu vrijednost za opšte dobro u lokalnim zajednicama.

Vuk Vujnović
Vuk Vujnović
Šta radite da bi se prevazišli izazovi u otvaranju javne uprave u Vašoj zemlji?

Smatram da je jedan od često zanemarenih izazova u otvaranju javne uprave, naročito u tzv. mladim demokratijama, izbjegavanje situacije u kojoj će jedan vid jednosmjernog odnosa između vlade i civilnog društva biti zamijenjen drugim.

Tradicionalno, vlade su kreirale javne politike iza zatvorenih vlada i informisale javnost jedino na kraju tog procesa, ne nudeći pri tome mnogo prilike za uključivanje građana. Danas, postoji tendencija da ova prevaziđena praksa bude zamijenjena novim oblikom jednosmjernog odnosa, u kojem organizacije civilnog društva fokusiraju najveći dio svojih napora na traženje informacija, monitoring i evaluaciju aktivnosti javne uprave, i dalje bez pravog uključivanja i saradnje. U oba ova slučaja, javni i civilni sektor zapravo ne rade zajedno i ne uključuju građane.

Iako civilno društvo bez sumnje igra izuzetno važnu ulogu u zagovaranju veće transparentnosti i odgovornosti vlade, čvrsto vjerujem da globalni pokret otvorenih vlada može ostvariti svoj puni potencijal jedino ako bude prevazišao ovaj konfrontirajući, а istovremeno i samozadovoljni, odnos između vlade i civilnog društva, i krenuo u pravcu stvarnog partnerstva i saradnje i, što je možda još značajnije, osnaženja i aktivnog učešća građana.

Po mom mišljenju, najbolji način da se prevaziđu izazovi otvaranja javne uprave je da se aktivno radi na izgradnji kritične mase primjera saradnje, koji će jasno pokazati prednosti partnerstva vlade i civilnog sektora na stvaranju nove vrijednosti, u smislu kreranja boljih politika i pružanju više prilika građanima da utiču na to kako se njihovim zajednicama upravlja.

,

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>